Friday, April 24, 2015

Loadshedding Goes Down to 47 Hours a Week - लोड्सेडिङ घट्यो - अब हप्ताको मात्र ४७ घण्टा

with 0 Comment
To get the latest loadshedding schedule, type G<Grp-No> and send SMS to 35001. Eg: G1 for Group 1Nepal Electricity has reduced loadshedding to 47 hours a week from 55 hours a week. The news comes this morning as NEA believes reduction in consumption and increase in water flow in rivers has led to reduced load in power grids.

नेपाल बिध्युत प्राधिकरणले लोड्सेडिङ तलिकामा फेरबदल गरेको छ | लोड्सेडिङ्लाई हप्ताको ५५ घण्टाबाट घटाई ४७ घण्टामा ल्याइएको छ | घट्दो खपत र नदिहरुमा बढ्दो बहाव ले गर्दा लोड्सेडिङ  घटाईएको हो |
0 comments:

Post a Comment

Download Khalti TODAY!

Labels