राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा २०७५ साल वैशाख/जेठ महिनामा सञ्चालन भएको कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षामा नियमित परीक्षार्थीको रुपमा सम्मिलित भई देहाय बमोजिमका मापदण्ड पुरा गरेका परीक्षार्थीहरुको ग्रेडवृद्धि (पुरक) परीक्षा २०७५ साल पौष १४ गते शनिबार देखी पौष २२ गते सम्मा संचालन हुनेभएको छ । कक्षा ११ को ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउने परीक्षार्थीहरूको ग्रेडवृद्धि परीक्षा निम्नलिखित कार्यक्रम अनुसार सञ्चालन हुने भएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

NEB 11 supplementary exam routine

द्रष्टब्य ः
(क) तोकिएको परीक्षा कार्यक्रम अनुसार परीक्षामा अनुपस्थित हुने परीक्षार्थीका लागि पुनः अर्को व्यवस्था गरिने छैन ।
(ख) कुनै आकस्मिक विदा पर्न गएमा समेत परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको पूर्व सूचना विना परीक्षा स्थगित गरिने
छैन ।
(ग) परीक्षाको लािग चाहिने ग्राफ पेपर, चार्ट जस्ता सामग्रीहरु परीक्षार्थी स्वयम्ले ल्याउनुपर्नेछ ।
(घ) विज्ञान विषय समूह अन्तर्गत द्यष्ययिनथ विषयको परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुले द्ययतबलथ र श्यययिनथ
विषयको लागि छुट्टाछुट्टै उत्तरपुस्तिका प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
(ङ) प्रयोगात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फारम भरेका विद्यार्थीहरुको हकमा २०७५ पुस १४ गतेभित्र प्रयोगात्मक
परीक्षा सम्पन्न गरी विद्यार्थीको नाम, रजिष्ट्रेशन नं., सिम्बोल नंम्बर, विषयकोड अनुसार प्राप्ताङ्क चढाई २०७५
पुस २५ गतेभित्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सम्बन्धित शाखा कार्यालयहरुमा बुझाउनुपर्नेछ । अन्य कार्यविधि
प्रयोगात्मक परीक्षा निर्देशिका अनुसार गराउनुपर्नेछ ।
(च) तोकिएको परीक्षा केन्द्रबाट मात्र परीक्षा दिनुपर्नेछ । परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गर्न पाइने छैन ।
(छ) परीक्षामा मोबाइल फोन, स्मार्ट घडी लगायत अन्य इलेक्ट्रोनिक्स डिभाईस लैजान निषेध गरिएको छ ।